skip to main content

ASSETS

ASSETs Program At Yerba Buena High School
Fall 2022-23
Top of Page

 
 Location

Ubicación

Phòng

Course

Curso

Môn Học

Instructor

El Instructor

Giảng viê

Mon       Lunes

Thứ Hai

Tue      Mart ThứBa

Wed

Miércols

Thứ Tư

Thu Juevs

Thứ Năm

Fri

Viernes

Thứ Sá

Sat/Sun Sabado

Domino

Thứ bảy Chủ Nhật

Room 702 


  AP English Literature Tutoring
• Tutoría de Literatura Inglesa AP
•  AP English Văn học Tutoring

Danessa Galvez 
Clay Hale
8/24/22-5/17/23
   
4:15-5:15
     

Room 306


  AP Spanish Language
• Lengua española AP
• AP tiếng Tây Ban Nha

Omar Mendoza
1/7/23-4/22/23
         
Sat.
10:00-11:30

Room 705


AP U.S. History
• Historia de Estados Unidos AP
• Lịch sử AP Hoa Kỳ

Justin Ta
8/17/22-5/12/23
     
3:30-4:30


 

Gym


Badminton – Open Gym
• Bádminton - Gimnasio abierto
• Cầu lông - Phòng tập mở

Richard Van 
Austin Ly
8/9/22-1/29/23
         
Sat.
4:00-7:00

Room 719


Review for:
SAT Reading/Writing
AP English Lang. & Composition
•  SAT Lectura/Escritura
Lengua y composición inglesa AP
•  Ôn tập Đọc viết Ngôn ngữ Anh ngữ AP

Kevin Lin
10/3/22-6/2/23
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
   

Room 250


  Math Tutoring
•  Tutoría matemática
• Gia sư Toán

Vy Thai
8/10/22-5/30/233:30-4:303:30-4:30
   

YB Library


Tabletop Role Playing
Magic the Gathering
•  Juegos de rol de mesa
•  Nhập vai trên máy tính bảng

RobertCrichton
Brandon Lo
8/23/22-5/25/23
 
3:30-4:30
R. Crichton
 
3:30-4:30
B. Lo
 


YB Garden


   TERRA
Teaching Environmentally Responsible Agriculture
• -Enseñanza de la agricultura responsable con el medio ambiente
• Giảng dạy Nông nghiệp

Karen Lo 
Ivon Rodriguez
8/22/22-5/26/23

3:45-4:45

3:45-4:45

3:45-4:45

3:45-4:45
   

Student Center


  Tutor/Homework Center
• Centro de deberes/tutores
•  Gia sư / Trung tâm Bài tập về nhà

M.Chamorro 
V. Thai
8/22/22-6/1/23

3:30-5:003:30-5:00


   

YB Gym


   Volleyball
• Voleibol
•  Bóng chuyền

Rudy Duran
11/1/22-6/5/23


 

 
4:00-6:00

2:00-4:00

Theater


VSA Cultural Dance Practice
• Práctica de la danza cultural VSA
•  Thực hành khiêu vũ văn hóa VSA

Richard Van
8/23/22-1/28/23
 
3:30-5:00
   
3:30-5:00
 

Room 716


YB Debate Society
• Sociedad de debate YB
• Hội tranh luận

Emily La
8/11/22-4/28/23

4:10-6:10
   
4:10-6:10
 


Room 358


Yearbook Club
• club del anuario
• Câu lạc bộ kỷ yếu

Brandon Lo
8/19/22-5/28/23
       
3:10-4:30