skip to main content

ASSETS

About US
Top of Page

 
 

ASSETs Program at Yerba Buena High School
 
Fall 2020-21 Schedule
Top of Page

Location
    Ubicación
    Phòng
Course
Curso
Môn Hc
Instructor
El Instructor
Giảng viê
Monday Lunes
Thứ Hai
Tuesday  Martes
Thứ Ba
Wednesday
Miércoles
Thứ Tư
Thursday Jueves
Thứ Năm
Fri / Sat
Viernes
Thứ Sá
 
 
Room #250
 
AP Calculus
Scholastic Tutoring Academic Resource
•  Tính toán AP
•. Cálculo AP
 
Adelaido Solis
 
 
 
 
 
4:00-5:00
 
 
 
 
 
4:00-5:00
 
 
SATURDAY
TBD
 
 
Room #326
March thru April
AP Gov/Macro Review – Semester 2
Chính ph AP / Đánh giá vĩ mô
• Gobierno AP / Revisión Macro
 
 
Clay Hale
 
 
4:00-5:00
 
3/23, 3/30
4/6, 4/13, 4/20, 4/27
 
4:00-5:00
 
3/25, 4/1, 4/8, 4/15,
4/22, 4/29
 
 
Room #705
AP USH Tutoring
     •  Lich sử AP Hoa Kỳ
• Historia de Estados Unidos AP
 
Justin Ta
 
 
 
 
 
 
 
4:00-6:00
TBA
Cyber High –    Oct-Dec
• Cyber ​​cao
• Cyber ​​High
4 Teachers
Eng,Math,Sci,Soc Sci
 
4:00-6:00
 
4:00-6:00
 
4:00-6:00
 
4:00-6:00
 
Virtual/Cohort
Nhà hát
Teatro
Folklorico Dance
•  Múa dân gian
                •  Baile Folklorico
 
Otila Torres
 
 
 
 
 
 
4:00-6:00
 
4:00-6:00
Link Room
Phòng liên kết
Sala de enlace
Link Crew
•  Liên kết học sinh
•  Equipo Link
 
Mayra Valdivia Gifford
 
 
4:00-5:30
 
 
 
4:00-5:30
 
 
 
 
Virtual/Cohort
Nhà hát
Teatro
 
Leadership
• Khả năng lãnh đạo
• Liderazgo
 
Viet Trinh
 
TBD
 
 
 
 
 
Room #901
 
NASA Quest for Space  - Semester 2  
•  Nghiên Cứu của NASA
•  Investigacion Jr NASA
 
Jose Ochoa
 
 
4:00-5:00
 
 
4:00-5:00
 
 
 
 
TBD
PIQE (Parent Institute for Quality Education)
 
 
Vy Thai
 
 
TBD
 
 
 
 
YB Track
Sân chạy bộ trường
campo de pista
Running for Fitness  - Nov-Jan
•  Chạy bộ thể hình
•. Corriendo para hacer ejercicio
 
Omar Mendoza
 
4:00-5:30
 
 
4:00-5:30
 
 
YBHS Garden
Vườn rau của trường
Jardin YB
TERRA
Teaching Environmentally Responsible Agriculture
•  Dạy trách nhiệm về môi trường nông nghiệp
•   Enseñanza  de responsabilidad ambiental en Agricultu
 
Karen Lo /
Ivon Rodriguez/
 
 
 
4:00-5:30
 
 
4:00-5:30
 
 
4:00-5:30
 
 
4:00-5:30
 
 
SATURDAY
9:00-10:00
 
 
Room #716
 
URBAN Debate
•Tranh lun đô th
• Debate urbano
 
Emily La
 
 
 
 
 
4:00-6:00
 
4:00-6:00
 
 
 
YB Gym
Phòng th dc
Gimnasio
Volleyball   
• Bóng chuyn
• Voleibol
 
Rudy Duran
 
4:00-6:00
 
 
4:00-6:00
 
 
 
                   
 
Location
    Ubicación
    Phòng
Course
Curso
Môn Hc
Instructor
El Instructor
Giảng viê
Monday Lunes
Thứ Hai
Tuesday  Martes
Thứ Ba
Wednesday
Miércoles
Thứ Tư
Thursday Jueves
Thứ Năm
Fri / Sat
Viernes
Thứ Sá
 
 
Virtual
Warriors Anime Club
• Câu lạc bộ Anime
• Club de animé
 
Justin Ta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:00-8:00
 
Virtual
 
 
Warriors Reading – Semester 2
• Độc giả chiến binh
•Lectoras guerreras/Lectores guerreros
 
Mike Tinoco
 
4:00-5:00
 
4:00-5:00
 
 
 
 
 
 
Room #310
 
Work Experience

•  Kinh nghiệm làm việc
•  Experiencia laboral
Jeff Love
4:00-5:00
4:00-5:00
4:00-5:00
4:00-5:00
4:00-5:00